Het bliksemt niet omdat twee wolken elkaar ontmoeten maar twee wolken ontmoeten elkaar opdat het bliksemt (Etruskisch spreekwoord)

 

 

Astrologie

In de astrologie wordt de samenhang tussen bewegingen van hemellichamen en aardse verschijnselen bestudeerd. Uitgangspunt daarbij is dat deze astronomische gegevens in relatie staan tot hoe de mens zichzelf en zijn omgeving ervaart. Sommigen beschouwen astrologie als een geloof; hoe vaak horen we niet "geloof jij in astrologie?". Anderen daarentegen noemen haar een achterhaalde vorm van kennis; zij is immers de moeder van de astronomie. En dan heb je nog degenen die er vraagtekens bijzetten, vooral bij de mogelijkheid toekomstige ontwikkelingen aan te geven. Ondanks dat astrologen regelmatig zien dat hun kunde werkt, is het zelfs voor hen een onverklaarbaar fenomeen. Terecht dat zij stellen: moet wat evident is perse bewezen worden om er iets aan te hebben?

Het onbewijsbare is fascinerend en inspiratief; het zet aan tot scherper denken en dieper voelen. Treffend maar wetenschappelijk niet te plaatsen illustreert de astrologie de karakters en levenslopen van mensen, en ook de gang van zaken op wereldniveau, zowel op het vlak van de gebeurtenissen als op dat van de tendensen. Soms ontstaat daardoor het eigenaardige gevoel dat naast het verleden ook de toekomst het heden bepaalt. Aristoteles heeft dit verschijnsel al beschreven en spreekt in dit verband van doeloorzaken. Maar wat is nu de zin van astrologie in deze tijd?

Voor de moderne mens kan de astrologie een schitterend hulpmiddel zijn om zich een beeld te vormen van de processen die hij doormaakt, en van zijn uitgesproken kwaliteiten en de gebieden waarop hij die op een volledig eigen wijze kan ontwikkelen en inzetten. Een hulpmiddel ook om inzicht te krijgen in de voor zijn leven kenmerkende hindernissen en weerstand, zowel innerlijke als uiterlijke, en in de thema's die daardoor steeds weer oprijzen. Zo een astrologisch advies hierin al geen verandering kan aanbrengen biedt het zeker handvatten om de ermee verbonden ervaringen betekenis te geven. De astrologie is een betekenisleer van alle tijden.

Lees verder bij 'Dierenriemtekens en -beelden'.

 

Astrologie is een werktuig dat zijn waarde slechts ontleent aan hoe astrologen het hanteren, zoals dat ook het geval is met de taal en de dichter. Maar of je nu astroloog bent of niet, de zon (licht en warmte) en de maan (eb en vloed) zijn van levensbelang voor de mens. De zwarte lichten komen aan het licht doordat de zon en de maan in hun ellipsbaan om de aarde heen lopen.  

De zwarte lichten bestaan uit twee kosmische assen: de Zwarte Maan en Priapus en Zwarte Zon en de Diamant. Op hun beurt brengen ook de ellipsbanen van de zwarte lichten iets voort. Zij liggen niet in hetzelfde vlak en zo ontstaat een snijlijn, de as van de maansknopen, waarvan reeds in de klassieke astrologie gebruikt gemaakt werd. Met de uitbreiding van de punten Draak en Beest (die samen de as vormen die vierkant op de maansknopen staat) ontstaat het Knopenkruis. De zwarte lichten en het knopenkruis leveren ongemeen veel informatie, die onmisbaar gereedschap vormt voor de astroloog en uiterst waardevol is om cliënten inzicht te geven.

Om kennis over de zwarte lichten astrologie te delen en te verspreiden, en om de kwaliteit hiervan te waarborgen is in 2011 de Vereniging Zwarte Lichten Astrologie (VZLA) opgericht. Uitwisseling van kennis maken wij mogelijk via het uitbrengen van maandelijkse publicaties voor onze leden en het organiseren van bijeenkomsten en studiemiddagen op het gebied van zwarte lichten astrologie. Tijdens de bijeenkomsten, die twee keer per jaar plaatsvinden, en op de studiemiddagen, zijn ook niet-leden zeer welkom om nader kennis te maken met de zwarte lichten astrologie en onze vereniging.

Om de kwaliteit van de beroepsmatige uitoefening van de zwarte lichten astrologie in de praktijk sterk te maken, krijgen astrologen die bij ons lid zijn de mogelijkheid een speciale toetsingsprocedure te volgen waarmee zij een erkend lidmaatschap van de VZLA kunnen behalen.